Whatsapp : 90 553 347 14 24

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

 

Barbaros Ayakkabı San.Tic.Ltd.Şti. (“Barmea Ayakkabı”) olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Veri nedir?

KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Barmea Ayakkabı ve Barmea Ayakkabı ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Barmea Ayakkabı’nın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Barmea Ayakkabı’nın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Barmea Ayakkabı’nın yurt dışındaki şirketlerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Fevzi Çakmak Mah. Zirve Cad. 9A Karatay - KONYA adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla iletebilirsiniz.

Barmea Ayakkabı Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Bildirgesi

Temel Bilgiler

Konya/TÜRKİYE merkezli Barmea Ayakkabı’nın bir parçası olan Barbaros Ayakkabı San.Tic.Ltd.Şti. olarak bizler (bundan böyle “Barmea Ayakkabı” veya “biz” olarak anılacaktır), kişisel verilerin korunmasına azami önem vermekte ve kişisel verilerin korunmasında ülkemizde geçerli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve buna bağlı mevzuat başta olmak üzere, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü‘ne (bundan böyle Avrupa Parlamentosu ve Konseyi‘nin „DS-GVO“, Tüzüğü-AB 2016/679 olarak anılacaktır) harfiyen uymaktayız.

Kişisel verilerinizi;
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine göre işlemekteyiz.

Web sitemiz, uygulamalarımız ve hizmetlerimiz kullanıldığında kişisel veriler sadece gerekli olduğu durumlarda toplanır ve amaca uygun şekilde işlenir. Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir ve sizin kişisel olarak tanımlanabilmenizi sağlayan veya sizinle bağlantılı olan verilerdir.

Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Yetkili Merci :
Barbaros Ayakkabı San.Tic.Ltd.Şti.
Fevzi Çakmak Mah. Zirve Cad. 9A
42050 Karatay-Konya
Telefon: +90 332 346 19 23
Telefax: +90 332 346 19 26
E-Posta: info@barmeaayakkabi.com

Veri Koruma Bildirgesinin Kapsamı

Müteakip açıklama, veri korumanın tarafımızdan nasıl temin edildiği, hangi tür verilerin hangi amaçla hangi yasalara dayandırılarak toplanıp işlendiği konusunda bilgi vermektedir. Barmea Ayakkabı’nın sorumluluğunda olan web sitesi ve uygulamalarında temel geçerliliği bulunmaktadır. Barmea Ayakkabı web siteleri ve uygulamaları, bu veri işleme temellerinden sapma gösterir veya ek yapılırsa, bunlar ilgili web sayfalarında ve uygulamalarda uygun bir şekilde belirtilir.

Bu Veri Koruma Bildirgesi 5 bölümden oluşur:
-  Birinci Bölüm (Şahsi kullanıcılara yönelik yönerge Barmea Ayakkabı hizmetlerini kullanan şahsi kullanıcılar için geçerlidir.
-  İkinci Bölüm (Ticari kullanıcılara yönelik yönerge) Barmea Ayakkabı hizmetlerini kullanan ticari kullanıcılar için geçerlidir.
-  Üçüncü Bölüm (Adaylara yönelik yönerge) başvurularla ilgili Barmea Ayakkabı hizmetlerini kullanan özel kullanıcılar için geçerlidir.
-  Dördüncü Bölüm (Barmea Ayakkabı Web Sayfaları ve Uygulamaları için genel bilgi ve yönerge) Barmea Ayakkabı’nın web sayfalarını ve uygulamalarını kullanan tüm kullanıcılar için geçerlidir.
-  Beşinci Bölüm (İlgili kişilerin haklarına dair bilgiler) veri koruma yasalarına tabi olan tüm kullanıcılar için geçerlidir, tüzel kişiler hariç.

Ayrıca web sayfalarımız, işbu veri koruma bildirgesinin kapsamına girmeyen farklı tedarikçilerin web sayfalarına yönlendiren bağlantılar içerebilir.

I. Şahsi Kullanıcılara Yönelik Yönerge

Veri koruma bildirgesinin bu bölümü, Barmea Ayakkabı hizmetlerini kullanan şahsi kullanıcılar için geçerlidir. Verilerinin işlenmesindeki hukuki zemin, bu veri koruma bildirgesine verilen onaylara dayanmaktadır.
Kişisel Verilerin Kullanımı ve Doğrulanması

Tarafınızdan sağlanan kişisel veriler arasında aşağıdakiler yer almaktadır:
-  Adınız ve Soyadınız
-  Adresiniz (Posta kodu, İl, İlçe, Sokak, Kapı Numarası, gerektiğinde Adres Ekleri)
-  TC Kimlik No
-  E-Posta Adresiniz
-  Ev/İş Telefon Numaranız ve Cep Telefonu Numaranız
-  Uyruğunuz
-  Banka hesap bilgileri
-  Barmea Ayakkabı Ürününüzün Ürün İsmi
-  Barmea Ayakkabı Ürününüzün Ürün Kodu

Kişisel bilgilerinizi bize ilettiğiniz takdirde, bunlar taleplerinizin yanıtlanması, tarafınızdan yapılan anlaşmaların işleme alınması, teknik yönetim, oturum açma işlemleri ve ilgili internet sayfalarında veya uygulamalarda sağlanan hizmetler için kullanılır. Bunun için DS-GVO’nin 6.bendi 1.satır 1b maddesinde ve 6698 sayılı KVK Kanununda belirtildiği gibi açık rızanız yeterli ve gereklidir. Sağlanmış olan kişisel bilgilerin başka hizmetler veya başka amaçlarda kullanılması, yalnızca tarafınızca verilen onay üzerine gerçekleşir. Bu tür bir onayı her zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için KVK Kanunu’nun 11. ve devamı maddelerinde belirtildiği şekilde yazılı olarak talepte bulunmalısınız. Sorularınız için: info@barmeaayakkabi.com

Barmea Ayakkabı'nın Telefonla İrtibat Kurması

Veri koruma bildirgemizi onaylayıp bilgi talebinizde telefonunuzu bizlerle paylaştıysanız, verilerinizin doğruluğunu teyit etmek, talebinizi netleştirmek, sipariş durumundan haberdar etmek ve bilgi mesajı göndermek için size telefonla ulaşıyoruz.
Veri ve Değerlendirmelerinizin Aktarılmasına Dair Bilgiler
Veri koruma bildirgemizi onaylayıp, bilgi talebinizde e-posta adresinizi bizlerle paylaştıysanız talebinizin güncel durumu ile ilgili olarak e-posta yoluyla sizi bilgilendiriyoruz.

Verilerinizin Devamında İşlenmesi veya Silinmesi

Verileriniz Barmea Ayakkabı ile bağlantısı olmayan 3.kişi ve kuruluşlara aktarılmaz ve satılmaz. Kaydedilmiş olan kişisel veriler, verilerinizin işlenmesi için onayınızı iptal ettiğinizde, amaca uygun olarak bilginiz artık gerekli olmadığında veya verileriniz yasal sebeplerden ötürü geçersiz olduğunda silinir.

Reklam ve Reklam Rızası

Barbaros Ayakkabı San.Tic.Ltd.Şti. olarak sizi, sadece kişisel verilerinizin reklam amaçlı kullanımına onay verdiğiniz takdirde Barmea Ayakkabı ürünleri ve hizmetleri konusunda e-posta, posta ve telefon vasıtasıyla bilgilendiriyor ve sorular yöneltiyoruz.
Onay verme işlemi, formlarımızın altında yer alan bülten aboneliği “Evet, Barbaros Ayakkabı San.Tic.Ltd.Şti., e-posta adresimi, adresimi, telefon numaramı yeni ürünler ve hizmetler ile ilgili bilgilendirmek amacıyla kullanabilir. Bununla birlikte burada pazar araştırması, kişisel değerlendirme, eleştiri ve övgü hakkımı da kullanıyorum. Bu onay tarafımca her zaman iptal edilebilir.“ ibaresinin önündeki alan işaretlenerek gerçekleştirilir

Böyle bir kullanım için onay verdiyseniz, ancak daha sonra fikrinizi değiştirip Barmea Ayakkabı tarafından reklam ve anket iletilmesini istemezseniz, onayınızı her zaman iptal edebilirsiniz. İptal sonrasında verileriniz silinecektir, sadece fatura vb. yasal işlemler söz konusuysa saklanacaktır. Bu konuda belirtilen e-posta adresine yazabilirsiniz: info@barmeaayakkabi.com

E-Posta Bülten Aboneliği Üye Olma İşleminde Kişisel Verilerin Kullanımı

Barmea Ayakkabı web sitelerinde veya uygulamalarında herhangi bir haber bültenine üye olduğunuzda, e-posta adresiniz üyelikten çıkana kadar bilgilendirme ve reklam amaçlı kullanılır. Haber bültenine üye olduğunuzda e-posta adresiniz, IP-adresiniz ve kayıt tarihiniz saklanır. Bunların kayıt altına alınmasındaki sebep ise 3.şahısların e-posta adresini kötüye kullanması veya yetkili kişinin bilgisi dahilinde olmadan üyelik kaydı yaptırması durumunda kanıt oluşturmaktır.
Haber bülteni üyeliğinizi her zaman iptal edebilir, böylelikle gelecekte haber bülteni gönderilmemesini sağlayabilirsiniz. Haber bülteni üyeliğinden çıkmak istiyorsanız, haber bültenindeki üyelikten çık bağlantısına tıklayabilir veya talebinizi belirtilen e-posta adresine iletebilirsiniz: info@barmeaayakkabi.com

İletişim Formu Üzerinden Kişisel Verilerin Kullanımı

Bizlere iletişim formu üzerinden taleplerinizi ilettiğinizde, talep formundaki veriler ve belirtilen iletişim bilgileri, talebin işleme alınması ve konuyla ilgili oluşabilecek sorular için kayıtlarımıza geçer. Bu veriler 3. şahıslarla paylaşılmaz.
İletişim formu üzerinden veri kullanım iznini her zaman iptal edilebilirsiniz. Bunun için belirtilen adrese yazmanız yeterlidir: info@barmeaayakkabi.com